REGULAMIN PANELU B2B

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego hurtowniasensoryczna.pl (zwanego dalej: „Panel B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez  przez Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1 Słownik pojęć

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Panelu B2B, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Panelu B2B.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), jak również podmioty lub jednostki sektora publicznego. Klientem jest podmiot, który zawodowo trudni się sprzedażą zabawek, pomocy edukacyjnych, książek, sprzętu rehabilitacyjnego.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Panelu B2B.

Punkcie Odbioru Osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do wydawania zamówionych Towarów, pod adresem Śródziemnomorska 11/21, 02-758 Warszawa

Sprzedawca - oznacza  przez Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Strona Internetowa Panelu B2B - oznacza strony internetowe, działające w domenie hurtowniasensoryczna.pl

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Panelu B2B.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Biuro Obsługi Klienta - biuro i osoby wyznaczone do obsługi składających zamówienia Klientów, pracujące w godzinach i dniach wskazanych w Panelu B2B.

 

§2 Postanowienia ogólne

1.      Wszelkie prawa do Panelu B2B (panel hurtowy), majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (prócz logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedającego lub uprawnionych osób trzecich.

2.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Panelu B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Panelu B2B na urządzeniach Klientów. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na urządzenia Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jego urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Jednakże wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Panelu B2B.

3.      W celu złożenia zamówienia w Panelu B2B oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sprzedawcy, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email).

4.      Zakazane jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Panelu B2B, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5.      W celu zachowania bezpieczeństwa przed zagrożeniami jakie niesie korzystanie z sieci Internet Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują owe zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła, bądż innych danych znanych jedynie Klientowi.

 

§3 Rejestracja

1.      W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji, która jest nieodpłatna.

2.      Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Panelu B2B.

3.      W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Panelu B2B i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.      Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient zapoznał się z nim.

5.      W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca informuje Klienta o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.      Klienta może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkujezawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi na rzecz Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

7.      Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Sprzedawca weryfikuje Klienta, w ten sposób, że sprawdza/ustala, czy Ten trudni się zawodowo sprzedażą zabawek, pomocy edukacyjnych, książek, sprzętu rehabilitacyjnego, ponieważ stanowi to konieczny warunek świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

8.      Klient otrzymuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji, bądź informację o niezarejstrowaniu Jego Konta Klienta.

9.      Z chwilą dokonania pozytywnej weryfikacji Klienta, otrzymuje On informację drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, zawierającą potwierdzenie Rejestracji. Jest to jednoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta w Panelu B2B, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§4 Składanie zamówień

1.      Informacje zawarte w Panelu B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.      Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Panelu B2B lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Klient składający zamówienie za pośrednictwem Panelu B2B, kompletuje zamówienie wybierając Towary. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Panelu B2B. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i dokonanym wyboru w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Panelu B2B przycisk „Zamówiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i o terminie Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową sprzedaży.

4.      Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Panelu B2B. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę i ilość zamawianego Towaru, spośród Towarów przedstawionych na Stronie Internetowej Panelu B2B oraz swoje dane teleadresowe.

5.      Po otrzymaniu od Klienta przy użyciu poczty elektronicznej, wiadomości, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając cenę wybranych Towarów oraz formy płatności i sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich kosztach jakie Klient miałby ponieść w związku z zawieraną Umowy sprzedaży. Następnie Klient dokonując wyboru sposobu Dostawy Towaru, który wybrał, przesyła taką informację Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą złożenie Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 5. Otrzymanie tej informacji przez Klienta oznacza zawarcie Umowy sprzedaży
i przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji Zamówienia.

 

§5 Płatności

1.      Ceny na Stronie Internetowej Panelu B2B zamieszczone przy danym Towarze nie zawierają informacji o kosztach Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Informacja o kosztach zostanie przekazana Klientowi przy składaniu Zamówienia.

2.      Dopuszczalne formy płatności:

a)  przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

3.      Termin płatności za zamówienie może być uzgodniony z Klientem, jednakże każdorazowo określany jest na fakturze VAT.

4.      Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy, którego numer każdorazowo jest wskazany na dokumencie sprzedaży.

5.      Brak płatności w we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczeni o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 

§6 Dostawa

1.      Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami.

2.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.      Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Panelu B2B informację o czasie niezbędnym na dokonanie Dostawy.

4.      Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Panelu B2B liczony jest w Dniach roboczych.

5.      W wyjątkowych przypadkach, termin dostawy Towaru wskazany Stronie Internetowej Panelu B2B będzie inny - wydłużony. Każdorazowo, Klient skłądający zamówienie zostanie poinformowany o wydłużonym terminie Dostawy, Umowa Sprzedaży zostanie zawarta, a zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaakceptowaniu przez Klienta wskazanego przez Sprzedawcę terminu Dostawy.

6.      Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7.      Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8.      Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego w dniach i godzinach wskazanych na Stronie Internetowej Panelu B2B.

9.      Sprzedawca przesyła/wręcza Klientowi fakturę VAT w formie papierowej lub w formie pliku PDF przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

10.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt kolejnej Dostawy.

 

 

§7 Rękojmia

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.      Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 

a)  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b)  żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.      Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

5.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6.      Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

7.      Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Śródziemnomorska 11/21, 02 - 758 Warszawa.

8.      Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

9.      Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres hurtowniasensoryczna.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

 

§8 Usługi dodatkowe, nieodpłatne

1.      Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)  Newsletter;

b)  Prowadzenie Konta Klienta;

2.      Newsletter skierowany jest do każdego Klienta, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Panelu B2B poprzez zaznaczenie pola subskrypcji usługi Newsletter. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę rejetracji jego Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

3.      Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas rejestracji, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

4.      Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Koncie Klienta.

5.      Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Panelu B2B, umożliwiającego Klientowi zmianę danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii dotychczasowych zamówień.

6.      Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

7.      Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta w sprzeczności z prawem i na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: naruszaniem, usuwaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Panelu B2B lub innymi działaniami hakerskimi. O zablokowaniu Konta Klienta, Sprzedawca każdorazowo informuje go poprzez przesłanie stosownej wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej.

 

§9 Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji i świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.      Sprzedawca przetwarza i udostępnia dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

3.      Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.      Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie. Do prawidłowego korzystania z Panelu B2B wymagane jest jednak podanie wskazanych przy Rejestracji danych.

5.      Klient ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.      Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, który nie zalega z płatnościami. Usunięcie danych osobowych może być wstrzymane ze względu na prowadzone działania organów państwowych.

 

§10  Rozwiązanie umowy i postanowienia końcowe

1.      Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

2.      Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej wiadomości zawierającej informację o rozwiązaniu Umowy o świadczeni usług.

3.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4.      Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Panelu B2B.

5.      W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży czy też Umowy o świadczeniue usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.      Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu bądź zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu i treści, które obowiązywały w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Panelu B2B. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-02-2018 r.